Renty z tytułu niezdolności do pracy

Obrazek
Masz szczególnie dobre lub złe doświadczenia - napisz...
Informacje na temat rent, ulg, dofinansowań.
Prawa Osób Niepełnosprawnych.

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Postprzez Margaret74 » N gru 12, 2010 15:56

Wiadomości ogólne

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

* jest niezdolny do pracy,
* ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
* niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych (okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia) i nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Pojęcie niezdolności do pracy

Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.
Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
Za częściowo niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła - w znacznym stopniu - zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji.

W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Staż uprawniający do renty

Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi:

* 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
* 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
* 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
* 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
* 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Okres wymaganych 5-ciu lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30. roku życia, musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty szkoleniowej.

Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Artykułem 24 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268) został wprowadzony, z mocą od 1 października 2003 r., nowy zapis art. 57 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Art. 57 ust. 2 umożliwia przyznanie renty nawet wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała w okresie późniejszym niż 18 miesięcy od ustania okresów wskazanych w ustawie. Z przepisu tego mogą skorzystać te osoby, które:

* zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy,
* spełniają warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz
* legitymują się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

Przykład 1

W maju 2007 r. z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy wystąpiła 40-letnia kobieta legitymująca się 20-letnim okresem składkowym i nieskładkowym, która po zaprzestaniu pobierania w październiku 2004 r. zasiłku dla bezrobotnych nie podjęła żadnej pracy. Lekarz orzecznik stwierdził całkowitą niezdolność do pracy. Została również ustalona data powstania tej niezdolności - maj 2007 r.

W związku z wprowadzoną nową regulacją, od października 2003 r. możliwe jest pozytywne załatwienie sprawy, tj. przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od ustania pobierania zasiłku dla bezrobotnych.[i]

[i]Przykład 2


W październiku 2007 r. wpłynął do oddziału ZUS wniosek w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy. O rentę ubiega się mężczyzna legitymujący się ponad 26-letnim stażem (okresy składkowe i nieskładkowe), tj.:

* okres studiów od 1 października 1970 r. do 30 września 1975 r. - okres nieskładkowy,
* okres zatrudnienia od 1 grudnia 1975 r. do 31 grudnia.1991 r. - okres składkowy,
* okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych od 2 stycznia 1992 r. do 30 czerwca 1992 r. - okres składkowy,
* okres prowadzenia działalności gospodarczej od 1 lipca 1992 r. do 30 października 1993 r. - okres składkowy,
* okres prowadzenia działalności gospodarczej od 1 października 1997 r. do 31 stycznia 2001 r. - okres składkowy.

Lekarz orzecznik stwierdził całkowitą niezdolność do pracy od 20 września 2007 r. W tym przypadku będzie wydana decyzja odmawiająca prawa do renty, gdyż nie został spełniony warunek udowodnienia wymaganego 5-letniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.


Przykład 3

Z wnioskiem o rentę wystąpiła kobieta, która zakończyła pobieranie zasiłku dla bezrobotnych z dniem 30 września 2002 r. a od 1 października 2002 r. jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Kobieta posiada ponad 20-letni okres składkowy od 1 marca 1980 r. do 30 września 2002 r. (okres zatrudnienia i pobierania zasiłku dla bezrobotnych). Lekarz orzecznik stwierdził częściową niezdolność do pracy powstałą po upływie 18 miesięcy od zaprzestania pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Organ rentowy wyda decyzję odmawiającą prawa do renty. Częściowa niezdolność do pracy nie uprawnia do zastosowania nowej regulacji art. 57 ust. 2 ustawy emerytalnej.

Rodzaje rent

Renta stała przysługuje osobie, której niezdolność do pracy została uznana za trwałą.
Renta okresowa - jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego.

Z dniem 1 listopada 2005 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. nr 169, poz. 1412), wprowadzająca zmiany w zakresie ustalania przewidywanego okresu niezdolności do pracy.
Zgodnie z tą nowelizacją niezdolność do pracy jest orzekana na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu - wówczas niezdolność do pracy będzie orzekana na okres dłuższy niż 5 lat.

Przepisy stanowią również, że jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, tj. 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.

Renta szkoleniowa

Jeśli ubezpieczony spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, może otrzymać rentę szkoleniową. Renta przyznawana jest na okres 6 miesięcy. Na wniosek starosty istnieje możliwość przedłużenia tego okresu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego o dalsze 30 miesięcy.
Okres 6 miesięcy może ulec skróceniu, jeśli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu lub o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Wysokość renty

Wysokości renty ustala się w następujący sposób:

1)renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:

-24% kwoty bazowej,
-po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
-po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
-po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia ukończenia przez wnioskodawcę 60 lat, tzw. staż hipotetyczny,

2)renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

3) renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy jej wymiaru. Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Przykład

W marcu 2007 r. z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy wystąpiła kobieta legitymująca się 3 letnim okresem opieki nad dzieckiem (okres nieskładkowy) i 26 letnim okresem pracy (okres składkowy). Lekarz orzecznik stwierdził istnienie częściowej niezdolności do pracy. Pozostałe warunki, wymagane do przyznania renty, zostały również spełnione i świadczenie zostało przyznane. Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy zainteresowana wskazała wynagrodzenie osiągane w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. w latach 1996 - 2005. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 172,30%. Oddział do wyliczenia renty zastosował kwotę bazową wynoszącą 2059,92 zł. Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi więc 3549,24 zł (172,30 % x 2059,92 zł).

Wysokość renty wynosi:

* 24% x 2059,92 zł=494,38 zł

* 26 x 1,3% x 3549,24 zł=1199,64 zł

* 3 x 0,7% x 3549,24 zł=74,53 zł

czyli ,daje to :1768,55 zł

W związku z tym, ze została przyznana renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje zainteresowanej 75% z wyliczonej kwoty, a więc 1326,41 zł (75% x 1768,55 zł)

[i]Przykład

W marcu 2007 r. z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy wystąpił mężczyzna legitymujący się 5 letnim okresem nauki w szkole wyższej (okres nieskładkowy) i 28 letnim okresem pracy (okres składkowy). Lekarz orzecznik stwierdził całkowitą niezdolności do pracy. Pozostałe warunki, wymagane do przyznania renty, zostały także spełnione i świadczenie zostało przyznane. Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy zainteresowany wskazał wynagrodzenie osiągane w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. w latach 1987 - 1996. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 128,73%. Oddział do wyliczenia renty zastosował kwotę bazową wynoszącą 2059, 92 zł. Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi więc 2651,74 zł (128,73 % x 2059,92 zł.)
Wysokość renty wynosi:

* 24% x 2059,92 zł=494,38 zł

* 28 x 1,3% x 2651,74 zł=965,23 zł

* 5 x 0,7% x 2651,74 zł=92,81 zł

co daje 1552,42 zł[/i]

Orzekanie o niezdolności do pracy

Oceny niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia niezdolność do pracy, jej stopień a także dokonuje ustaleń dotyczących:

* daty powstania niezdolności do pracy,
* trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,
* związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,
* trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
* celowości przekwalifikowania zawodowego.

Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy wprowadzające dwuinstancyjność w postępowaniu orzeczniczym. Organem orzekającym w I instancji jest lekarz orzecznik ZUS, natomiast w II instancji orzekają komisje lekarskie Zakładu. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Natomiast Prezes Zakładu, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną. Prawo wniesienia sprzeciwu lub zgłoszenia zarzutu przysługuje wyłącznie od orzeczenia lekarza orzecznika wydanego od dnia 1 stycznia 2005 r.

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty szkoleniowej następuje na podstawie wniosku (drukZUS Rp-1) osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika, w formie decyzji organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za które uważa się miejsce stałego pobytu.

Wniosek powinien zawierać:

* imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
* datę i miejsce urodzenia,
* miejsce zamieszkania - zameldowania na pobyt stały,
* adres pobytu i adres do korespondencji (jeżeli są inne niż adres zamieszkania),
* numer NIP i PESEL,
* wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się osoba zainteresowana,
* podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika,
* jeżeli renta ma być przekazywana na rachunek bankowy, należy podać numer tego konta i adres banku

Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć:

* kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6)
*dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych, zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (na formularzu według wzoru określonego przez ZUS,( druk [url=http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1083#p30]ZUS Rp-7[/url) * lub legitymację ubezpieczeniową, zawierającą wpisy dotyczące zarobków,
* zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie,
* inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu osoby ubiegającej się o rentę, która może mieć znaczenie dla wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS,
* ankietę wypełnioną przez pracodawcę (wywiad zawodowy).

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przebyte do 31 grudnia 1998 r. oraz potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia, zostały złożone przy wniosku o ustalenie kapitału początkowego, nie należy dokumentów tych dołączać do wniosku o rentę, nawet gdyby dokumenty te zostały zwrócone wnioskodawcy. We wniosku o rentę należy podać, że dokumenty te zostały dołączone do wniosku o kapitał początkowy, podając jednocześnie numer sprawy kapitału początkowego.

Najniższe renty

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
od 1 marca 2010 r.:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna :arrow: 706,29 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy :arrow: 543,29 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa :arrow: 847,55 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową :arrow: 651,95 zł

Dodatki do emerytur i rent

Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych
od 1 marca 2010 r.:

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie :arrow: 181,10 zł

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji :arrow: 271,65 zł

dodatek dla sieroty zupełnej :arrow: 340,39 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego :arrow: 181,10 zł

dodatek kompensacyjny :arrow:27,17 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy :arrow: od 9,08 zł do 181,10 zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy :arrow: od 9,08 zł do 181,10 zł

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych :arrow: 593,28 zł

Kwota bazowa

Od 1 marca 2010 r. 2716,71 zł

Świadczenie przedemerytalne

* Od 1 marca 2010 r. 841,17 zł

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2010 r.:

• dopuszczalna miesięczna kwota przychodu :arrow: 1551,50 zł

• graniczna miesięczna kwota przychodu :arrow: 2172,10 zł

• dopuszczalna roczna kwota przychodu :arrow: 18 618,00 zł

• graniczna roczna kwota przychodu :arrow: 26 065,20 zł

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

* 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

* 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

* 10 860 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

* 10 860 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

* 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

* 27 927 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

* 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

* 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

* 10 860 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

* 27 927 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

od 1 grudnia 2009 r. - 2179,70 zł

od 1 marca 2010 r. - 2270,60 zł

od 1 czerwca 2010 r. - 2321,50 zł

od 1 września 2010 r. - 2238,50 zł

od 1 grudnia 2010 r. - 2242,20 zł

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

od 1 grudnia 2009 r. - 4048,10 zł

od 1 marca 2010 r. - 4216,70 zł

od 1 czerwca 2010 r. - 4311,30 zł

od 1 września 2010 r. - 4157,30 zł

od 1 grudnia 2010 r. - 4164,00 zł

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

* rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
* rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

Od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni.

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.:

od 1 marca 2010 r.:

* 488,67 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
* 366,53 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
* 415,39 zł - renta rodzinna dla jednej osoby

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Graniczne kwoty przychodu dla 2010 r. wynoszą odpowiedni

* 27 093,40 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2010 r.
* 50 316,10 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2010 r.

http://www.zus.pl
Avatar użytkownika
Margaret74
 

Postprzez » N gru 12, 2010 15:56

 

Re: Renty z tytułu niezdolności do pracy

Postprzez Margaret74 » N gru 11, 2011 17:59

W połowie czerwca rząd wysłał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmienia on warunki uprawniające do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. O co chodzi?

Zmiana jest korzystna dla osób z długim stażem pracy (ubezpieczenia). Projekt przewiduje, że jeżeli kobieta ma 30 letni staż, a mężczyzna 35-letni, to dostają rentę bez konieczności udowadniania 5 lat stażu pracy w ciągu 10 lat, licząc od złożenia wniosku o rentę. Dziś spełnienie takiego warunku jest konieczne. Ułatwienia dotyczą osób po 50. roku życia (młodsi nie mają szans spełnić kryteriów stażowych). Agnieszka Durlik-Khouri, ekspert prawno-gospodarczy w Krajowej Izbie Gospodarczej, przyznaje, że dla wielu Polaków zmiany będą korzystne. - Projekt zakłada w pewnym stopniu złagodzenie reguły obecnie obowiązującej, obejmie osoby posiadające odpowiednio długi staż pracy. Będą one mogły uzyskać rentę w przypadku całkowitej niezdolności od pracy, nawet jeśli w okresie ostatnich 10 lat do dnia złożenia wniosku nie były w stanie wykazać 5 lat okresu składkowego i nieskładkowego, ale wykażą odpowiednio długi wcześniejszy okres składkowy. Dla pewnej grupy ubezpieczonych będzie to rozwiązanie ułatwiające nabycie renty - mówi ekspert KIG.

Przykład. Pani Anna (55 lat) pracowała 31 lat. Sześć lat temu została jednak zwolniona i od tego czasu nie pracowała. Żyła z drobnych, dorywczych prac. W styczniu tego roku zwróciła się do ZUS o wypłatę renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Tyle że ZUS odmówił, bo - zgodnie z przepisami - aby dostać rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, trzeba w ciągu 10 ostatnich lat pracować przynajmniej 5 lat. Po zmianie przepisów Pani Anna rentę dostanie. - Ustawę zgodnie z przepisami końcowymi projektu będzie można zastosować po jej wejściu w życie nawet w stosunku do już wszczętych, ale niezakończonych postępowań - dodaje Agnieszka Durlik-Khouri.Pani Anna dostanie więc rentę, gdy ponownie się o nią zwróci lub gdy jej postępowanie rentowe nie zostało jeszcze zakończone, czyli nie uprawomocniła się decyzja.

ŹRÓDŁO
Avatar użytkownika
Margaret74
 

Postprzez » N gru 11, 2011 17:59

 


Powrót do Lekarze, szpitale, sanatoria, ZUS, PFRON

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron