Renty socjalne

Obrazek
Masz szczególnie dobre lub złe doświadczenia - napisz...
Informacje na temat rent, ulg, dofinansowań.
Prawa Osób Niepełnosprawnych.

Renty socjalne

Postprzez Margaret74 » Śr kwi 28, 2010 13:14

Postępowanie o przyznanie renty socjalnej


W art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268) zawarta jest delegacja dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zobowiązująca go do wydania rozporządzenia w sprawie postępowania o przyznanie renty socjalnej. Realizując dyspozycję wynikającą ze wskazanego przepisu - Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz.U. nr 170, poz. 1656), zwane dalej rozporządzeniem. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 października 2003 r.

Rozporządzenie określa:

1. wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej,
2. wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku,
3. szczegółowy tryb postępowania w sprawach o przyznanie renty,
4. tryb powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz organów emerytalno-rentowych o tymczasowym aresztowaniu i odbywaniu kary pozbawienia wolności,
5. wykaz dokumentów potwierdzających prawo do 50% kwoty renty socjalnej.

Wniosek o rentę socjalną

Jak już o tym szczegółowo informowaliśmy w artykule Nowe świadczenie ZUS - renta socjalna, począwszy od dnia 1 października 2003 r., organem zobowiązanym do przyznawania renty socjalnej jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład przyznaje tę rentę na zasadach i w wysokości określonej w przepisach ustawy o rencie socjalnej.

Renty socjalne przyznawane przez ZUS można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza z nich to świadczenia przyznawane osobom, które miały już ustalone prawo do renty socjalnej przed dniem 1 października 2003 r., a więc na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 1998 nr 64, poz. 414 z późn. zm.). Art. 26 i 27 ustawy o rencie socjalnej określiły - między innymi - tryb postępowania w sprawie przyznawania rent dla tych osób. Tak więc osobom uprawnionym do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, "nowe" renty przysługują na zasadach i wysokości określonych w ustawie o rencie socjalnej. Ośrodki pomocy społecznej przekazały Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dokumentację umożliwiającą przyznanie i wypłatę tych rent od dnia 1 października 2003 r. wraz z wnioskiem o przyznanie tej renty.

Druga grupa rent socjalnych to świadczenia, o które ubiegają się osoby, które nigdy nie miały ustalonego prawa do renty socjalnej, które miały ustalone wcześniej to prawo, lecz prawo to ustało przed dnem 1 października 2003 r., lub które ubiegały się o tę rentę pod rządami ustawy o pomocy społecznej, lecz nie uzyskały jej z uwagi na to, że nie spełniały warunków do jej przyznania.

Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o rentę lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego lub kuratora). Postępowanie to wszczyna się również na wniosek innej osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, z tym jednak że muszą oni działać za zgodą (wyrażoną na piśmie lub zgłoszoną ustnie - w organie rentowym - do protokołu). Wzór tego wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia. Formularze wniosku o rentę socjalną są dostępne we wszystkich jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu.

Wniosek o rentę socjalną jest podzielony na pięć części. Dwie pierwsze zawierają dane osobowo-adresowe, trzecia dyspozycje co do wypłaty świadczenia, w czwartej składane są odpowiednie oświadczenia, natomiast część piąta adresowana jest wyłącznie do osób osadzonych w areszcie tymczasowym lub zakładzie karnym. Ostatnią, nienumerowaną część wniosku, stanowi instrukcja jego wypełnienia. Wydaje się, że stosowne jest przedstawienie tej instrukcji, przed zaprezentowaniem wniosku i tego, w jaki sposób należy wypełniać kolejne jego części i zawarte w nich punkty:

1. Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.
2. Pola białe wniosku wypełnia oraz udziela odpowiedzi na przedstawione pytania osoba ubiegająca się o rentę socjalną, jej przedstawiciel ustawowy lub za ich zgodą kierownik ośrodka pomocy społecznej bądź inna osoba.
3. Pola zacienione wypełnia osoba przyjmująca wniosek.
4. W wierszach tekstu oznaczonych znakiem * należy skreślić niewłaściwą część dla sytuacji osoby ubiegającej się o rentę socjalną.
5. Na żądanie osoby przyjmującej wniosek, należy przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające wpisane do wniosku dane i informacje.
6. Wypełniając oświadczenie zawarte w części IV wniosku należy:
* przy odpowiedzi w pkt. 1-8 skreślić niewłaściwe słowa: Tak lub Nie,
* przy odpowiedzi Tak w pkt. 5-8 dołączyć stosowne zaświadczenia,
* w przypadku współwłasności nieruchomości rolnej podać wielkość udziału w tej współwłasności (wyrażoną w ha przeliczeniowych).
7. Oświadczenie zawarte w części V wypełniają osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności.
8. Dane w oświadczeniu w części VA pkt 1 podane przez osobę, której wniosek dotyczy potwierdza dyrektor aresztu lub zakładu karnego.

Część I, II i III wniosku o rentę socjalną

We wniosku, w prawym górnym rogu, wpisywane są dwie daty: data sporządzenia wniosku - wpisuje ją osoba, która wypełnia wniosek oraz data zgłoszenia wniosku - datę tę wpisuje pracownik właściwego organu rentowego ZUS. Data zgłoszenia wniosku o świadczenie ma o tyle istotne znaczenie, że renta socjalna przyznawana jest od dnia spełnienia wszystkich wymaganych warunków, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek. Jeżeli jednak osoba ubiegająca się o rentę socjalną pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - prawo do tej renty powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.

W I części wniosku należy wpisać dane osoby ubiegającej się o rentę socjalną, a więc: nazwisko i nazwisko rodowe (według świadectwa urodzenia), pierwsze i drugie imię, imię ojca i imię matki, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz serię i numer dowodu osobistego, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ustawa o rencie socjalnej nie ogranicza możliwości przyznania renty socjalnej tylko do przypadku, w którym osoba ubiegająca się o jej przyznanie stała się całkowicie niezdolna do pracy przed ukończeniem wieku 18 lat albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, lecz przed ukończeniem 25 lat życia lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

W II części wniosku - dane adresowe - należy wpisać: adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania lub pobytu (jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały) oraz adres do korespondencji - jeśli jest inny od wskazanych już adresów.

III część wniosku zawiera dyspozycje dotyczące przekazywania renty socjalnej oraz korespondencji. Należy tu wskazać, czy świadczenie ma być przekazywane na rachunek w banku - w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby uprawnionej do renty, czy też do jej rąk, a jeśli tak, to czy na adres zamieszkania, zameldowania czy do korespondencji (jeśli są to różne adresy), czy też do rąk przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej do renty. Są to jedyne dopuszczone przez przepisy sposoby wypłacania renty socjalnej. Nie ma zatem możliwości, aby renta była przekazywana np. na rachunek bankowy domu pomocy społecznej, w którym przebywa osoba uprawniona do świadczenia.

Zgodność danych zawartych w I i II części wniosku - na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość - stwierdza osoba przyjmująca wniosek.

Dokumentacja wniosku

Do wniosku o rentę socjalną należy dołączyć dokumenty umożliwiające ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wysokość. Przypominamy, że renta socjalna przysługuje osobie, która:

1. jest pełnoletnia,
2. jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
* przed ukończeniem 18 roku życia,
* w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia,
* w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

A zatem - w celu udowodnienia wskazanych okoliczności - należy przedłożyć:

* zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,
* zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej,
* zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów,
* zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej,
* zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, z tytułu której osiągany jest przychód,
* zaświadczenie o pobieraniu: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i o dacie zaprzestania ich pobierania, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną pobiera to wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne - wydane przez wypłacającego to wynagrodzenie, zasiłek lub świadczenie,
* zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określające powierzchnię użytków rolnych nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych,
* uwierzytelnioną przez ZUS lub kierownika ośrodka pomocy społecznej, jeśli kierownik ten składa wniosek o rentę, kopię dokumentu uwierzytelniającą posiadanie statusu cudzoziemca, a z chwilą akcesji Polski do Unii Europejskiej - zezwolenia na pobyt na terytorium RP obywatela państwa członkowskiego Unii,
* wyrażoną na piśmie zgodę osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego lub kuratora) o wszczęcie postępowania w sprawie renty socjalnej; zgoda ta może być również zgłoszona ustnie do protokołu organowi rentowemu.

Ponadto - osoba tymczasowo aresztowana lub odbywająca karę pozbawienia wolności, ubiegająca się o rentę w wysokości 50% renty socjalnej, zobowiązana jest także przedłożyć:

* zaświadczenie zarządcy domu, właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego bądź innych państwowych osób prawnych lub wypis z księgi wieczystej potwierdzające prawo do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego),
* zaświadczenie wydziału ewidencji ludności właściwego urzędu gminy potwierdzające, iż w lokalu mieszkalnym (domu jednorodzinnym) nie są zameldowane inne osoby.

Wyciągi z akt stanu cywilnego, zaświadczenia wydawane w celu ustalenia uprawnień do renty socjalnej oraz pisma o wydanie tych dokumentów są wolne od opłat.

Przedłożenie wskazanych dokumentów nie jest jednak wystarczające do przyznania renty socjalnej. Osoba ubiegająca się o to świadczenie zobowiązana jest także do wskazania, czy zachodzą inne okoliczności mające wpływ na ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wysokości. Przypominamy, że prawo do renty socjalnej nie przysługuje, gdy osoba, która ubiega się o to świadczenie:

*ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
* pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,
*jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności,
* ma ustalone prawo do renty rodzinnej (części renty) przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub przez inny niż ta jednostka organ emerytalno- rentowy (np. KRUS), w wysokości przekraczającej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
*jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych, lub - jako współwłaściciel - ma udział w takiej nieruchomości, który przekracza 5 ha przeliczeniowych.

W IV części wniosku (Oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy) należy złożyć oświadczenia, poprzez udzielenie odpowiedzi "tak" lub "nie" na zawarte w niej pytania.

Punkt 1 dotyczy posiadania ustalonego prawa do emerytury - renty z tytułu niezdolności do pracy - renty inwalidzkiej - uposażenia w stanie spoczynku - renty strukturalnej. Udzielenie odpowiedzi twierdzącej Tak potwierdza okoliczność wyłączającą możliwość przyznania renty socjalnej. W przypadku posiadania uprawnień do jednego ze wskazanych świadczeń, należy wskazać nazwę i adres organu, który wydał decyzję (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna resortu sprawiedliwości) oraz numer decyzji.

W punkcie 2 należy udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące pobierania świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych. W przypadku pobierania takiego świadczenia, należy podać nazwę i adres organu, który wypłaca to świadczenie oraz numer decyzji. Pobieranie takiego świadczenia wyklucza możliwość przyznania renty socjalnej.

Możliwość przyznania tej renty wyklucza także posiadanie ustalonego przez urząd pracy prawa do zasiłku przedemerytalnego - świadczenia przedemerytalnego. W przypadku posiadania prawa do jednego z tych świadczeń, należy podać rodzaj świadczenia i adres urzędu pracy.

Kolejne pytanie, zawarte w pkt. 4, dotyczy prawa do renty rodzinnej - uposażenia rodzinnego. Posiadanie prawa do takiego świadczenia nie stanowi przeszkody do przyznania renty socjalnej, z wyłączeniem tych przypadków, gdy wysokość tego świadczenia przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku posiadania uprawnień do renty rodzinnej (części renty rodzinnej) - uposażenia rodzinnego, należy podać nazwę organu, który ustalił prawo do świadczenia oraz numer decyzji. Jest to niezmiernie istotne, bowiem to właśnie ten organ będzie wypłacał rentę socjalną i ustali jej ostateczną wysokość. Za rentę rodzinną uważa się rentę przyznaną na podstawie przepisów ustawy emerytalnej (w tym także rentę wyjątkową przyznaną przez Prezesa ZUS lub rentę rodzinną przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów), a także każdą inną rentę rodzinną, przyznaną na podstawie odrębnych przepisów, np. przez KRUS.

Punkt 5 dotyczy osiągania przychodu z tytułu zatrudnienia - służby - innej pracy zarobkowej - z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku osiągania takiego przychodu należy podać, z jakiego tytułu jest on osiągany oraz wysokość tego przychodu. W przypadku gdy od uzyskiwanego przychodu składki na ubezpieczenia społeczne odprowadza płatnik składek (np. pracodawca czy zleceniodawca) - należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez płatnika składek potwierdzające wysokość osiąganego przychodu. Osiąganie przychodu nie stanowi przeszkody do przyznania renty socjalnej, jednak w przypadku gdy jego wysokość przekracza miesięcznie 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do renty socjalnej za miesiąc, w którym został uzyskany ten przychód - podlega zawieszeniu. Przy ustalaniu łącznej kwoty przychodu, uwzględnia się także przychody, co do których należy się wypowiedzieć w pytaniu 6 i 7.

Pytanie zawarte w pkt. 6 dotyczy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego lub wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego. Jeśli osoba ubiegająca się o rentę socjalną wskaże odpowiedź "tak" - musi podać rodzaj otrzymywanego świadczenia oraz adres jednostki Zakładu, jeżeli zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne wypłaca ta jednostka. Natomiast w pozostałych przypadkach należy dołączyć zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego oraz o dacie zaprzestania ich pobierania.

W punkcie 7 należy udzielić informacji dotyczącej osiągania przychodu innego, niż wymieniony w pkt. 4-6 przychód zaliczony do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000 nr 14, poz. 176 z późn. zm.) lub osiągania przychodu z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W przypadku osiągania takiego przychodu, należy podać źródło i wysokość tego przychodu.
W ostatnim - 8 pkt - osoba ubiegająca się o rentę socjalną wskazuje, czy jest właścicielem - posiadaczem - współwłaścicielem i w jakiej części - nieruchomości rolnej. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, należy dołączyć zaświadczenie określające powierzchnię użytków rolnych tej nieruchomości wyrażoną w hektarach przeliczeniowych. Jak już wyżej wskazano - w przypadku gdy powierzchnia użytków rolnych posiadanej nieruchomości przekracza 5 ha przeliczeniowych - prawo do renty socjalnej nie przysługuje.
Prawdziwość podanych danych osoba ubiegająca się o rentę socjalną (lub jej przedstawiciel ustawowy) potwierdza własnoręcznym podpisem.

Wniosek o rentę socjalną osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności

Jak już wyżej wspomniano, osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności - nie przysługuje prawo do renty socjalnej. Osoba taka jest zobowiązana do wypełnienia części V wniosku.

W części VA składa oświadczenie, że jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wskazuje datę osadzenia w tymczasowym areszcie lub datę rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności oraz adres aresztu - zakładu karnego. Dane te potwierdza dyrektor aresztu lub zakładu karnego.
Osoba ta składa również oświadczenie dotyczące tego, czy otrzymywała rentę socjalną bezpośrednio przed tymczasowym aresztowaniem lub odbywaniem kary pozbawienia wolności. Jeśli była uprawniona do tej renty - podaje nazwę i adres zakładu lub organu, który wypłaca to świadczenie oraz numer sprawy. Informacja ta jest o tyle niezbędna, że osoba, która przed osadzeniem w areszcie tymczasowym lub zakładzie karnym była uprawniona do renty socjalnej - może ubiegać się o przyznanie renty socjalnej w wysokości 50%. Warunki wymagane do uzyskania tej renty omówione są w artykule Renta socjalna.

Osoba ta w przypadku ubiegania się o wypłacanie 50% kwoty renty socjalnej w celu dokonywania opłat z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wypełnia część VB wniosku. W części tej składa oświadczenie odnośnie tego czy: jest osobą samotnie gospodarującą, zobowiązanie do regulowania opłat z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny w przypadku wypłacania 50% kwoty renty socjalnej. Jak już wyżej wspomniano, do wniosku o świadczenie osoba ta dołącza:

1. zaświadczenie zarządcy domu, właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego bądź innych państwowych osób prawnych lub wypis z księgi wieczystej potwierdzające prawo do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) lub
2. zaświadczenie wydziału ewidencji ludności właściwego urzędu gminy potwierdzające, iż w lokalu mieszkalnym (domu jednorodzinnym) nie są zameldowane inne osoby.

Prawdziwość danych zawartych w V części wniosku osoba ubiegająca się o rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1108
Avatar użytkownika
Margaret74
 

Postprzez » Śr kwi 28, 2010 13:14

 

Re: Renty socjalne

Postprzez Margaret74 » Śr kwi 28, 2010 13:58

Rozdział 2

Orzekanie o niepełnosprawności

Art. 3. [Stopnie niepełnosprawności] 1. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

1) znaczny,

2) umiarkowany,

3) lekki.

2. Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 4. [Definicje stopni] 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

4. Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

5. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy nie zapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

1) uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

2) zatrudnienia w formie telepracy.

Art. 4a. [Niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia] 1. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kryteria oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

Art. 5. [Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS] Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118) traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

1a) [2] niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

3) częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Art. 5a. [Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności] 1. [3] Osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62, oraz orzeczenia, o których mowa w art. 5, mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

2. W postępowaniu w sprawach, o których mowa w ust. 1, zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie, w którym:

1) stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych orzeczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 5 i 62,

2) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3, ustala się stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ma prawo żądać od właściwych organów rentowych udostępnienia kopii orzeczeń, o których mowa w ust. 1, a organy te są obowiązane do ich udostępniania.

4. Od orzeczenia, o którym mowa w ust. 2, nie służy odwołanie.Początek strony

Art. 6. [Zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności] 1. Powołuje się zespoły orzekające o niepełnosprawności:

1) powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako pierwsza instancja,

2) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako druga instancja.

1a. Wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

3. Właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności ustala się według miejsca pobytu w przypadku osób:

1) bezdomnych,

2) przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,

3) przebywających w zakładach karnych i poprawczych,

4) przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

4. W przypadku osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, zespół orzekający o niepełnosprawności jest obowiązany przesłać zawiadomienie o wydanym orzeczeniu do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego zgodnie z ust. 2.

Art. 6a. [Zespoły orzekające o niepełnosprawności] 1. Starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwany dalej "powiatowym zespołem", po uzyskaniu zgody wojewody oraz przedkłada wojewodzie informacje o realizacji zadań.

2. Wojewoda po zasięgnięciu opinii starostów ustala obszar działania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat, oraz siedziby wyjazdowych składów orzekających w powiatach, w których nie powołano powiatowego zespołu.

3. Powiatowy zespół działający w mieście na prawach powiatu może być nazwany "miejskim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności". Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwany dalej "wojewódzkim zespołem", powołuje i odwołuje wojewoda.

Art. 6b. [Powiatowe zespoły orzekające o niepełnosprawności] 1. Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

2. Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzekają powiatowe zespoły.

3. W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:

1) odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

2) szkolenia, w tym specjalistycznego,

3) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

4) uczestnictwa w terapii zajęciowej,

5) konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

6) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

7) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

8) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,Początek strony

9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz.1452).

Art. 6b1. [Badania specjalistyczne] [4] 1. W wojewódzkim zespole przeprowadza się specjalistyczne badania, w tym psychologiczne, zwane dalej „badaniami”, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, na podstawie skierowań wystawionych odpowiednio przez lekarzy lub psychologów członków zespołów orzekających o niepełnosprawności.

2. Skierowanie powinno zawierać:

1) nazwę zespołu, którego lekarz lub psycholog kieruje na badania,

2) rodzaj badania, na które jest kierowana osoba zainteresowana,

3) imię (imiona) i nazwisko osoby skierowanej,

4) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub cechy dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nie posiadającego numeru PESEL,

5) datę urodzenia,

6) miejsce zameldowania albo pobytu,

7) datę wystawienia skierowania,

8) uzasadnienie do skierowania na badania,

9) podpis i pieczątkę osoby kierującej i akceptującej przeprowadzenie badania.

3. Wyniki badań są sporządzane w formie pisemnej na formularzu badania, do którego dołącza się wydruki komputerowe lub wykonane zdjęcia.

4. Formularz badania zawiera następujące dane:

1) numer ewidencyjny badania,

2) nazwę wojewódzkiego zespołu, w którym badanie zostało wykonane,

3) imię (imiona) i nazwisko osoby badanej,

4) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub cechy dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nie posiadającego numeru PESEL,

5) datę urodzenia,

6) miejsce zameldowania albo pobytu,

7) datę wykonania badania,

8) wynik badania wraz z opisem,

9) informację o załącznikach,

10) podpis i pieczątkę odpowiednio lekarza lub psychologa wykonującego badanie.

5. Wyniki badań są przesyłane do zespołu, którego lekarz lub psycholog wystawił skierowanie, w terminie 3 dni roboczych od daty ich sporządzenia; drugi egzemplarz wyników jest przechowywany w wojewódzkim zespole łącznie z wydrukiem komputerowym lub wykonanymi zdjęciami.

6. Na wniosek osoby badanej lub jej przedstawiciela ustawowego wydaje się kopie wyników badań.

7. W wojewódzkim zespole prowadzi się rejestr badań w formie dokumentu pisemnego i elektronicznego. Rejestr ten powinien zawierać:

1) numer ewidencyjny badania,Początek strony

2) dane osobowe osoby badanej, o których mowa w ust. 2 pkt 3–6,

3) datę skierowania na badania,

4) datę wykonania badania,

5) imię i nazwisko lekarza lub psychologa wykonującego badania.

8. Wojewódzki zespół jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób badanych w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

9. Dane zgromadzone w formularzu badania lub załączniki udostępnia się, o ile są one niezbędne, do realizacji zadań określonych w ustawie:

1) Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

2) powiatowym zespołom.

10. Formularz badania i załączniki ulegają zniszczeniu po upływie 50 lat od dnia sporządzenia formularza badania.

11. Wojewódzki zespół jest obowiązany prowadzić odpowiednią ewidencję oraz zapewnić przechowywanie i ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentacji dotyczącej badań.

12. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres wykonywanych badań oraz tryb i warunki kierowania na te badania,

2) warunki organizacyjne wykonywania badań,

3) warunki techniczne pomieszczeń, w których są wykonywane badania

– mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu procesu orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Art. 6c. [Nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności] 1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Pełnomocnikiem", sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

2) kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,

3) szkoleniu członków wojewódzkich zespołów,

4) udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

3. Jeżeli w ramach nadzoru Pełnomocnik stwierdzi, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do zgodności orzeczenia ze stanem faktycznym lub że orzeczenie zostało wydane w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, może zwrócić się do właściwego organu o:

1) stwierdzenie nieważności orzeczenia,

2) wznowienie postępowania.

4. Pełnomocnik, w wyniku stwierdzonych w ramach nadzoru nieprawidłowości, może wystąpić:

1) do organu, który powołał zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, o odwołanie członków zespołu odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości,

2) do wojewody o cofnięcie zgody na powołanie powiatowego zespołu.

5. Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w imieniu Pełnomocnika realizują upoważnione przez niego osoby, posiadające wiedzę niezbędną do przeprowadzania kontroli. Pisemne upoważnienie jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata.

6. Wojewoda pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami. Przepisy ust. 2, 3, 4 pkt 1 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Wojewoda przestawia Pełnomocnikowi informacje o realizacji zadań:

1) powiatowych zespołów, sporządzane na podstawie informacji otrzymanych od starostów,

2) wojewódzkiego zespołu.

8. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 5a, orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając tryb postępowania przy orzekaniu oraz skład i sposób powoływania i odwoływania członków zespołów orzekających, a także sposób działania tych zespołów,

2) rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji członków zespołów orzekających oraz tryb postępowania przy wydawaniu zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając konieczność zapewnienia specjalistycznych kwalifikacji, odpowiednich do zakresu orzekania,

3) warunki organizacyjne i techniczne, jakie powinny spełniać pomieszczenia zespołów orzekających, mając na względzie zapewnienie dostępu do tych pomieszczeń osobom niepełnosprawnym,Początek strony

4) tryb przeprowadzania szkoleń i minima programowe szkoleń dla specjalistów powoływanych do zespołów orzekających oraz sposób wyboru ośrodków szkoleniowych upoważnionych do prowadzenia szkoleń, kierując się koniecznością zapewnienia właściwego poziomu kształcenia, w tym odpowiedniego poziomu wiedzy specjalistycznej,

5) standardy w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając schorzenia naruszające sprawność organizmu i przewidywany okres trwania naruszenia tej sprawności, powodujące zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, a także oznaczenie symboli przyczyn niepełnosprawności,

6) wzory i terminy składania informacji, o których mowa w ust. 7 i art. 6a ust. 1, uwzględniając elementy informacji o realizacji zadań, przyjętych wnioskach, wydanych orzeczeniach i wydanych legitymacjach, wydatkach oraz elementy zestawień zbiorczych,

7) wzory legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz organy uprawnione do ich wystawiania, mając na względzie zachowanie jednolitości dokumentu potwierdzającego podstawę do korzystania z ulg i uprawnień.

Art. 6d. [Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności] 1. Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej „systemem”, w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności.

2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły oraz Pełnomocnik są administratorami danych w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu.

3. W systemie gromadzi się dane dotyczące:

1) osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia niepełnosprawności,

2) przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa w pkt 1,

3) członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów,

4) innych osób zatrudnionych w zespołach,

5) kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, w tym:

a) amortyzacji,

b) zużycia materiałów i energii,

c) wynagrodzeń, obowiązkowych składek i innych świadczeń, w tym na pracowników wykonujących badania lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych badań,

d) umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych z osobami wykonującymi badania lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych badań,

e) pozostałych rodzajowo wyżej nie wymienionych, w podziale na finansowane z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Dane gromadzone w systemie obejmują:

1) dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) płeć,

d) adres miejsca zameldowania,

e) adres miejsca pobytu,

f) cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, numer i serię dokumentu,

g) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL,

2) dane dotyczące wykształcenia i zawodu osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3,

3) dane dotyczące formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3,

4) dane dotyczące liczby osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia i wymiaru czasu pracy,

5) dane dotyczące daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia i usuwania danych z systemu, mając na względzie ich zabezpieczenie przed dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.Początek strony

http://www.idn.org.pl/sonnszz/ustawa27.htm
Avatar użytkownika
Margaret74
 

Re: Renty socjalne

Postprzez Iwona » Śr kwi 28, 2010 17:42

Renta socjalna

Renta socjalna wynosi 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rentę socjalną waloryzuje się na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z FUS. Od 1 marca 2008 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 636,29 zł.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Okres obowiązywania-Od 1 marca 2009 r.

Kwota brutto renty socjalnej-567,08 zł

200% kwoty najniższej emerytury z tytułu całkowitej niezdolności do pracy-1350,20 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz. 1268)


Renta socjalna – maksymalna kwota przychodu
Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie wyższej od 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS. (M.P. z 2003 r. nr 53, poz. 850).

Okres obowiązywania-1.06.2008 -31.08.2008

Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia-895,20 zł

Podstawa prawna-M.P.2008.44.396
Obrazek
Avatar użytkownika
Iwona
Moderator
Moderator
 
Posty: 3343
Dołączył(a): Śr lis 04, 2009 17:51
Lokalizacja: Białystok

Re: Renty socjalne

Postprzez Agnieszka » Cz kwi 29, 2010 06:19

Z rentą socjalna trzeba strasznie uważać szczególnie gdy się pracuje :? przekonałam się niestety na własnej skórze :?
Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście.

— Wacław Buryła
Avatar użytkownika
Agnieszka
domator
domator
 
Posty: 1097
Dołączył(a): Pt lut 26, 2010 07:23

Re: Renty socjalne

Postprzez danuta25 » Cz kwi 29, 2010 18:40

Niestety Agnieszko uprawnieni do renty socjalnej mogą osiągać bardzo niski przychód, podwyższenie przychodu powoduje wstrzymanie renty i zwrot pieniędzy. Tu jednak muszę pochwalić ZUS bo jest to jedyna instytucja która do chwili obecnej nie liczy odsetek za niesłusznie pobrane świadczenia.
Avatar użytkownika
danuta25
lokator
lokator
 
Posty: 294
Dołączył(a): Śr kwi 07, 2010 18:26
Lokalizacja: wielkopolska ostrów wlkp

Re: Renty socjalne

Postprzez Agnieszka » Pt kwi 30, 2010 07:28

Danuta - z tym wstrzymaniem to chyba zgodzić się nie mogę. Jak zaczynałam pracować oczywiście byłam zielona z wszystkich przepisów, które dotyczyły tego świadczenia. Pracodawca przed zatrudnieniem mnie miał wszystko sprawdzić i zaniedbał tę sprawę.
Pracę zaczęłam od listopada - we kwietniu przyszło zawiadomienie o zwrocie ponad 3 tys. Dla mnie to była tragedia. Przeszłam się do ZUSu i zapytałam o co biega, bo nie za bardzo się na tym znałam. Zapytałam dlaczego to po miesiącu czy 2 nie przyszło. Babka powiedziała, że oni czekają na jakieś okresy rozliczeniowe czy coś - nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie dobrze, że zaczęłam pracę w listopadzie,a nie np. w styczniu, bo jakby ten zwrot przyszedł za cały rok... to nie wiem co bym zrobiła.
Zapytałam tez dlaczego nie wstrzymali wypłaty tego świadczenia, to powiedziała że muszę złożyć wniosek. Więc raczej wstrzymania nie ma jest zawieszenie i to tylko na wniosek świadczeniobiorcy.
Może o to ci chodziło? Mimo tego, ze wiem że sprawdzanie takich rzeczy należy do mnie, to uważam, że ZUS trochę tę sprawę lekceważy. Nie wszyscy mają dostęp do informacji. A info z tyłu decyzji było np. dla mnie laika, niezrozumiałe. Uważam, że po 1 miesiącu przekroczenia powinni wysłać informację lub prośbę o wyjaśnienie.
Ale to tylko moje subiektywne odczucie :)
Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście.

— Wacław Buryła
Avatar użytkownika
Agnieszka
domator
domator
 
Posty: 1097
Dołączył(a): Pt lut 26, 2010 07:23

Re: Renty socjalne

Postprzez danuta25 » So maja 01, 2010 14:51

Agnieszko, nie myśl że bronię ZUSu po prostu chcę Ci przybliżyć troszeczkę zasady jakie obowiązują w Urzędach wszelkiego typu / nie tylko w ZUSie/ wszystko co chcesz aby urząd dokonał co dotyczy ciebie musisz złożyć wniosek. W Twoim przypadku to pracodawca nie był w porządku nie zapytał jakie są możliwości dorobienia na rencie soc. Szkoda że nie wzięłaś zaświadczenia od pracodawcy i nie podałaś wszystko przybrało by inny obraz. Jak ktoś pracuje i pobiera świadczenie to od stycznia do marca, kwietnia rozliczny jest z przychodu z ubiegłego roku. Wcześniej jednak informuje jaki przychód osiąga.Ty jedynie teraz możesz napisać do dyrekcji ZUS o rozłożenie na raty długu na pewno coś dyrekcja zaradzi i pomoże.
Avatar użytkownika
danuta25
lokator
lokator
 
Posty: 294
Dołączył(a): Śr kwi 07, 2010 18:26
Lokalizacja: wielkopolska ostrów wlkp

Re: Renty socjalne

Postprzez Agnieszka » Wt maja 04, 2010 06:34

Danusiu - co do wniosków to wiem, bo sama pracuję w urzędzie ( tzn teraz wiem, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam ) :lol: A sytuacja ta miała miejsce 3 lata temu więc już wszystko ok.
Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście.

— Wacław Buryła
Avatar użytkownika
Agnieszka
domator
domator
 
Posty: 1097
Dołączył(a): Pt lut 26, 2010 07:23

Re: Renty socjalne

Postprzez Margaret74 » N gru 12, 2010 16:02

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
od 1 marca 2010 r.:

Kwota bazowa[b]

* Od 1 marca 2010 r. :arrow: [b] 2716,71 zł


Renta socjalna

* Od 1 marca 2010 r. 593,28 zł

Przychód stanowiący 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej):

• od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. :arrow: 934,20 zł

• od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r. :arrow: 973,10 zł

• od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. :arrow: 995,00 zł

• od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r. :arrow: 959,40 zł

• od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. :arrow: 961,00 zł

http://www.zus.pl
Avatar użytkownika
Margaret74
 

Re: Renty socjalne

Postprzez Agnieszka » Śr paź 19, 2011 07:47

Zmiana Ustawy o rencie socjalnej - zmiana limitów "dorabiania"

Do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą mogły zarobić bez utraty świadczenia osoby pobierające rentę socjalną - zakłada nowela ustawy o rencie socjalnej, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Prawo do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która powstała albo przed ukończeniem 18. roku życia, albo w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej (przed 25. urodzinami), albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Dotychczasowe przepisy mówią, że prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody wyższe niż 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W myśl noweli osoby korzystające z renty socjalnej będą mogły dorobić dokładnie tyle samo, ile inne grupy uprawnione do rent i emerytur. Zdaniem wnioskodawców zmiana prawa doprowadzi do aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Zwracają oni uwagę, że po wprowadzeniu limitu dochodu w wysokości 30 proc. spadła liczba rencistów socjalnych szukających pracy.

Rentę socjalną pobiera ok. 251 tys. osób. Średnia wysokość tego świadczenia to ok. 608 zł. To najniższe świadczenie przyznawane przez ZUS.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Prezydent podpisał ją 5 października.

źródło: http://www.niepelnosprawni.pl


Danuto - wprawdzie nie wiem, w jakim jesteś dziale, ale może jak będzie wiadomo coś więcej na ten temat będziesz mogła się podzielić informacjami :wink:
nie ukrywam, że mnie to dotyczy i trochę boję się jak będzie wyglądało odwieszanie renty
Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście.

— Wacław Buryła
Avatar użytkownika
Agnieszka
domator
domator
 
Posty: 1097
Dołączył(a): Pt lut 26, 2010 07:23

Postprzez » Śr paź 19, 2011 07:47

 

Następna strona

Powrót do Lekarze, szpitale, sanatoria, ZUS, PFRON

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość